TAHRİK MERDANE

 

 

Tahrik merdane :  (silikon kaplı)  ø 200×16 (silicone)
Tahrik merdane : (silikon kaplı)  ø 200×32 (silicone)
Tahrik merdane : (silikon kaplı)  ø 200×120(silicone)
Tahrik merdane :  (silikon kaplı)   ø 240×16 (silicone)
Tahrik merdane :  (silikon kaplı)   ø 240×32 (silicone)
Tahrik merdane :  (silikon kaplı)   ø 240×120 (silicone)